Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
De algemenen voorwaarden tijdelijke douche zijn van toepassing op de overeenkomst tot huur van een tijdelijke douche van de Doucheservice. Deze tijdelijke douche omvat een douchecabine, eventuele pomp en eventuele warmwatervoorziening.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 2 weken. Bij het vaststellen van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. De duur wordt aangegeven door een einddatum van de huur vast te stellen. Op de datum van ondertekening is de douche geplaatst.

Artikel 3: Plaatsing van de douchecabine
De douchecabine wordt door de Doucheservice geplaatst en aangesloten en aan het einde van de huurovereenkomst verwijderd.

Artikel 4: Schade of gebreken
De gebruiker is verplicht elke schade of elk gebrek tijdens de huurperiode onmiddellijk aan de Doucheservice te melden. Herstel- of andere werkzaamheden aan het gehuurde mogen uitsluitend door de Doucheservice worden verricht.

Artikel 5: Verplichtingen van de gebruiker
De gebruiker is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming waarvoor het gehuurde ter beschikking is gesteld. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht en de douchecabine mag na plaatsing en installatie door de Doucheservice door gebruiker niet eigenmachtig worden verplaatst, tenzij dit anders in contact toegestemd is door de Doucheservice. De gebruiker gaat voorzichtig en zorgvuldig met het gehuurde om.

Artikel 6: Gebruik tijdelijke douche
De gebruiker zorgt voor een afsluitbare kraan waar de tijdelijke voorziening van de Doucheservice op kan worden aangesloten. Tijdens de huurperiode van de tijdelijke douche is de gebruiker verplicht direct na een douchebeurt de watertoevoer af te sluiten. De Doucheservice zorgt voor, meest gebruikelijk bij vaatwasser of wasmachine, een splitter met een extra afsluiter tussen de watertoevoer en de douche. Voor gebruiksgemak kan de extra afsluiter gebruikt worden voor het afsluiten van het water. De Doucheservice is niet aansprakelijk voor de schade/gevolgen veroorzaakt door het niet voorzien van een werkende afsluitbare toevoerkraan, de gevolgen/schade van een niet naar behoren werkende toevoerkraan of de gevolgen/schade van het niet naleven van het afsluiten van de watertoevoer direct na gebruik.

Artikel 7: Risico’s en kosten
Vanaf het moment dat de douchecabine bij de gebruiker is geplaatst tot het einde van de overeenkomst, wanneer niet gehouden worden aan artikel 4 of 5, is alle risico van het gehuurde voor de gebruiker. Door kosten van noodzakelijk herstel van het gehuurde ten gevolgen van niet-nakoming van de verplichtingen door gebruiker, zijn voor rekening van de gebruiker. Kosten veroorzaakt door lekkage van water van de tijdelijke douche of eventuele stroomuitval zijn voor de gebruiker.

Artikel 8: Betaling
De huur/aansluitkosten alsmede eventuele op grond van de huurovereenkomst voor de rekening van de gebruiker komende kosten, dienen vóór de datum aangegeven op de factuur te worden betaald. Indien de huurder niet op tijd betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij alsmede gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die de Doucheservice in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
De doucheservice is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, indien voorgaande artikelen niet worden nageleefd. Dit geldt ook voor kabels, draden en slangen.

Chat openen
Open chat
Hallo, neem direct contact met ons op via Whatsapp.

Met vriendelijke groet,
Team Doucheservice