Algemene voorwaarden


Artikel1: Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden tijdelijke douche zijn van toepassing op de overeenkomst tot huur van een douchecabine van de Doucheservice.

Artikel2: Duur van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 week. Bij het vaststellen van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. De duur wordt aangeven door een einddatum van de huur vast te stellen. Op de datum van ondertekening is de douche geplaatst.

Artikel3: Plaatsing van de douchecabine
De douchecabine wordt door de Doucheservice geplaatst en aangesloten en aan het einde van de huurovereenkomst verwijderd.

Artikel4: Schade en gebreken
De huurder is verplicht elke schade of elk gebrek tijdens de huurperiode onmiddellijk aan
de Doucheservice te melden. Herstel- of andere werkzaamheden aan het gehuurde mogen uitsluitend door de Doucheservice worden verricht.

Artikel5: Verplichtingen van de huurder
De huurder is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming waarvoor het gehuurde ter beschikking is gesteld. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht en de douchecabine mag na plaatsing en installatie door de Doucheservice door huurder niet eigenmachtig worden verplaatst. De huurder gaat voorzichtig en zorgvuldig met het gehuurde om.

Artikel6: Risico en kosten
Vanaf het moment dat de douchecabine bij huurder is geplaatst tot het einde van de overeenkomst, is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De kosten van noodzakelijk herstel van het gehuurde ten gevolge van niet-nakoming van de verplichtingen door huurder, zijn voor rekening van huurder.

Artikel7: Betaling
De huur/ aansluitkosten alsmede eventuele op grond van de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komende kosten, dienen vóór de datum aangegeven op de factuur/ contract te worden betaald.

Artikel8: Aansprakelijkheid
De Doucheservice is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan. Dit geldt ook voor kabels, draden en slangen.